Informace o zpracování osobních údajů
firmy JFT s.r.o.

V tomto dokumentu jsou poskytnuty informace o zpracování osobních údajů naší organizací ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 ze dne 27.4.2016 („GDPR“).

Správce osobních údajů:

JFT s.r.o.
V Lukách 126, 507 81 Lázně Bělohrad
kontaktní e-mail: jft@jft.cz
telefon: 603 885 692
korespondenční adresa: JFT s.r.o., V Lukách 126, 507 81 Lázně Bělohrad

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl zřízen.

Zpracovávané osobní údaje:

Informace pro subjekty údajů

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou v souladu se zákonem č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Práva subjektu údajů:

Svá práva a požadavky uplatňujte formou zaslání poštou nebo prostřednictvím elektronické podatelny na adrese jft@jft.cz, případně prostřednictvím datové schránky: jfcdt73.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz).

 
Rozvoj vlastních projekčních
dodavatelských aktivit v oblasti
elektrických sítí napětí do 35kV.